ดาวน์โหลด Rabbit Rewards App เพื่อติดตามโปรและสิทธิพิเศษ
กรุณาใส่รหัสส่วนลด
นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด
ความเป็นส่วนตัว

บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด (บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ที่จะเป็นลูกค้า ลูกค้า หรือผู้ค้าปลีก (ท่าน”) ในสินค้าและบริการของเรา เราปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ตามคำนิยามในข้อ 1) ของท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันให้กับเราทำให้บริษัทฯ รวมถึง บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) (ตามคำนิยามในข้อ 3.1) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน พร้อมมอบประสบการณ์และบริการลูกค้าแบบเฉพาะตัวที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ”) ใช้กับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Call Center สายด่วนตอบข้อซักถาม เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

1.                     เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไร

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลฯ” หมายความถึง ข้อมูลที่ระบุหรือที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ตามรายการที่ระบุด้านล่างนี้

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงจากบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา และคู่ค้าทางธุรกิจของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ประเภทของข้อมูลที่เก็บจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน และบริการหรือสินค้าที่ท่านประสงค์จากเรา ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่อาจเก็บมีดังนี้

1)              รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน ตำแหน่ง ประเภทธุรกิจ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานภาพทางการสมรส ทะเบียนสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น เลขประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รายละเอียดใบอนุญาตขับขี่) ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ เสียง บันทึกเสียง รูป ภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ คลิปวิดีโอ ประวัติทางการศึกษา สถานที่ทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ระดับรายได้และรายได้/เงินเดือน/โบนัส น้ำหนักและส่วนสูง บันทึกโทรทัศน์วงจรปิด รายละเอียดป้ายทะเบียนยานพาหนะ รูปใบอนุญาตขับขี่ รูปใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ รายละเอียดยานพาหนะ (เช่น เลขตัวถัง และเลขป้ายทะเบียนยานพาหนะ) สำเนากรมธรรม์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง กรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

2)              รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ รายละเอียดในการจัดส่ง รายละเอียดในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน อีเมล อีเมลที่ทำงาน ชื่อบัญชีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีกูเกิล บัญชีทวิตเตอร์ และบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3)                    รายละเอียดทางบัญชี เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสสมาชิก รหัสลูกค้า ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า หมายเลขบัตรแรบบิท ชื่อบัญชีแรบบิทไลน์เพย์ คะแนนเครดิตลูกค้า ใบสมัครขอรับสินค้าและบริการ (เช่น แบบลงทะเบียนรับบริการ ใบสมัครขอรับบริการทางการเงินหรือประกันภัย) เดือนที่เข้าเป็นสมาชิก/รับบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน และสำเนาบัญชีธนาคาร/สมุดบัญชีธนาคาร

4)              รายละเอียดธุรกรรม เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการใช้บัตรและข้อมูลธุรกรรม (เช่น ข้อมูลและบันทึกการใช้และธุรกรรมบัตรแรบบิท ข้อมูลธุรกรรมคะแนนแรบบิทรีวอร์ดส ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Lead) และข้อมูลลูกค้าของแรบบิทไฟแนนซ์ (ตามคำนิยามในข้อ 3.1) ข้อมูลการตอบสนองต่อแคมเปญโฆษณา รายละเอียดสลิปชำระเงินเกี่ยวกับการคืนเงิน จำนวนเงินที่คืน คะแนน วันและสถานที่ที่ใช้จ่าย หมายเลขการสั่งซื้อ/คำสั่งซื้อ วันที่นัดรับบริการ ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถานที่ สถานะธุรกรรม ธุรกรรมการขายที่ผ่านมา ข้อมูลการคาดการณ์ (เช่น คะแนนคาดการณ์เพื่อการกู้ยืมเงิน และคะแนนเครดิต (Credit Scoring)) และพฤติกรรมการใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ของสินค้าและบริการที่ท่านได้ซื้อ

5)                    รายละเอียดทางเทคนิค เช่น Internet Portal Address (IP Address), Web Beacon, Log ประเภทของอุปกรณ์ รหัสอ้างอิงฮาร์ดแวร์ เช่น Universal Device Identifier (UDID) หรือ MAC Address รหัสอ้างอิงซอฟต์แวร์ เช่น ข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IDFA) หรือข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (AAID) เครือข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง การเข้าถึงการใช้บริการของระบบด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (SSO) บันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) บันทึกเวลาการเข้าใช้ระบบ ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเพจของเรา คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน ประวัติการค้นหา รายละเอียดการค้นหา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ที่ตั้งและตำแหน่งของเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน ระบบและแพลตฟอร์มปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

6)              รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของท่าน และข้อมูลที่มาจากการที่ท่านใช้สินค้าและบริการของเรา เช่น ตำแหน่งที่ท่านอยู่ สถานีรถไฟฟ้าและทางออกที่ท่านใช้เป็นประจำ

7)              รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรไฟล์ การใช้จ่าย ประวัติคำสั่งซื้อ การสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการซื้อ รายการที่ซื้อ จำนวนที่ซื้อต่อรายการ การยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนสินค้าจากท่าน คำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รหัสคำสั่งซื้อ บันทึกทางการเงิน หมายเลขยืนยันตัวตน (PIN) ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความชื่นชอบ ผลตอบรับและผลการตอบแบบสำรวจ ผลสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมสะสมคะแนน (Loyalty Program) การใช้รหัสส่วนลดและโปรโมชั่นของท่าน รายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การบริการลูกค้า การเข้าร่วมนิทรรศการและงานแสดงสินค้า และรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย

8)                     รายละเอียดการใช้ เช่น ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม สินค้า และบริการของท่าน บันทึกถาม-ตอบ และ/หรือ

9)                    รายละเอียดการตลาดและการสื่อสาร เช่น ความชื่นชอบของท่านในการรับข่าวสารด้านการตลาดจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย บุคคลที่สาม คู่ค้าทางธุรกิจ และความชื่นชอบในการติดต่อสื่อสารของท่าน

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าจากคู่ค้าทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ท่านได้ซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามผลธุรกรรมการขายและการพัฒนาการให้บริการ

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบุคคลอื่นใด (เช่น เพื่อน ผู้รับประโยชน์ คู่ค้า รายละเอียดของผู้ขับขี่รถยนต์เพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันรถยนต์) กับเรา เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการจัดส่งสินค้าและบริการของเรา หรือเพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (“ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ”) ของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เราดำเนินการดังกล่าว เราจะเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ บนฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เมื่อผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ของบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือของลูกค้าที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมาย ในกรณีที่เราพบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือของผู้ที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) โดยมิได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่เราจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากความยินยอม

2.                     ทำไมเราจึงเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1                  วัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

เราอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โดยบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1)             การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2)             การวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และ

3)             ธุรกิจอื่น ๆ: เพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การตลาดดิจิทัล การธนาคารและการเงิน โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring) การให้กู้ยืมเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม การบริหารจัดการทรัพย์สิน การลงทุน การค้าปลีก พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย

2.2                  วัตถุประสงค์โดยอาศัยเหตุทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจอาศัย (1) ฐานสัญญา เพื่อการเริ่มต้นหรือการปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน (2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เราจะดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ของท่าน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน (4) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1)              เพื่อให้สินค้าและบริการแก่ท่าน: เพื่อลงทะเบียน และ/หรือ เพื่อให้ท่านสามารถใช้สินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทะเบียนบัตรแรบบิทผ่านช่องทางออนไลน์หรือที่ตู้แรบบิทคีออส เพื่อการเป็นสมาชิกแรบบิทรีวอร์ดส หรือเพื่อการลงทะเบียนค้าปลีก/การค้า, เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา (เช่น เพื่อเติมเงินในบัตรแรบบิทของท่าน หรือเพื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางของแรบบิทไฟแนนซ์), เพื่อดำเนินการตามใบสมัครขอใช้บริการหรือเพื่อสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรแรบบิท แรบบิทรีวอร์ดส หรือแรบบิทไฟแนนซ์, เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการนิติสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน, เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการหรือสินค้าดังกล่าว, เพื่อขายสินค้าหรือบริการของเราผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์, เพื่อจัดส่งบัตรแรบบิทหรือสินค้าอื่น ๆ ผ่านการขายออนไลน์ให้แก่ท่าน, เพื่อค้าส่งสินค้าหรือบริการของเราแก่ลูกค้าองค์กรของเรา, เพื่อให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแก่ท่าน, เพื่อให้บริการสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล, เพื่อประมวลธุรกรรมระหว่างท่านและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา, เพื่อจัดการการจองและเพื่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การพิสูจน์ยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม, เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การระงับชั่วคราว การทดแทน การชดเชยเงินคืน การคืน และการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของท่าน, เพื่อปกป้องเงินคงเหลือของท่านเมื่อบัตรแรบบิทหายหรือถูกขโมย และเพื่อให้การบริการลูกค้าซึ่งรวมถึง Call Center

สำหรับลูกค้าของแรบบิทไฟแนนซ์: เพื่อจัดทำใบเสนอราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าและบริการของเราให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าธรรมเนียม, เพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และ/หรือ การประกันภัย ของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา, เพื่อส่งคำร้องขอสินค้าหรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านไปยังคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อการอนุมัติหรือรับประกันภัย, เพื่อจัดส่ง/รับเอกสารสัญญาถึง/จากท่าน และจัดส่งใบเสนอราคาเบี้ยประกันสำหรับการต่ออายุประกันรายปีตามข้อมูลที่ท่านได้เคยให้ไว้ หากท่านได้ขอใบเสนอราคาเบี้ยประกัน

2)                    เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ

3)                    เพื่อเสนอโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ แก่ท่าน: เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น แคมเปญส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนอส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมแต้ม โปรแกรมลงทะเบียนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา การชิงโชค สิทธิพิเศษ การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ (เช่น เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือน) งานอีเว้นท์ และงานสัมมนา ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อดำเนินการและบริหารจัดการด้านการลงทะเบียนบัญชี การลงทะเบียนรับของขวัญ การลงทะเบียนเข้างานอีเว้นท์ของท่าน, เพื่อประมวลผลการเก็บ เพิ่ม แลกเปลี่ยน ได้รับ แลก และโอนคะแนนสะสม, เพื่อประเมินประวัติการใช้งานทั้งหมดของท่านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อให้และออกบัตรกำนัล บัตรของขวัญ และใบแจ้งหนี้

4)              เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน: เพื่อให้ข้อมูล สื่อสารทางการตลาด แคมเปญโฆษณา โฆษณา การแจ้งเตือนที่จำเป็น ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ และเอกสารส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของเราแก่ท่าน, เพื่อส่งข่าวสาร จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ แบรนด์ และการดำเนินงานแก่ท่าน

5)                    เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน: เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านได้รับจากเรา บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจของเรา, เพื่อดูแลบริการลูกค้า Call Center และ/หรือ สายด่วนตอบข้อซักถาม คำขอ ผลตอบรับ ข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าเสียหาย, เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและจัดการกับปัญหาทางเทคนิค, เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่าน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้สินค้าและบริการ

6)                    เพื่อการตรวจสอบ แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของท่านกับสินค้าและบริการ, เพื่อตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล แจกแจงคุณลักษณะของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล, เพื่อวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค, เพื่อรู้จักท่านให้มากขึ้นและเข้าใจลักษณะของท่าน, เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ, เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเราให้เข้ากับความชื่นชอบเฉพาะตัวของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น, เพื่อประเมินประสิทธิภาพแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา, เพื่อระบุและแก้ปัญหาในสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน, เพื่อเสริมการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพให้ดีขึ้น, เพื่อทราบว่าท่านมีความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจอยู่หรือไม่ และเพื่อให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation กับคู่ค้าทางธุรกิจของเราผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือหน้าลงทะเบียนร่วม หรือโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มสื่อสารอื่นใด

7)                    เพื่อคัดสรรและเสนอสินค้าหรือบริการที่น่าจะอยู่ในความสนใจและเหมาะสมกับความต้องการของท่าน: เพื่อให้บริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจของเราใช้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล การแจกแจงคุณลักษณะของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่อาจอยู่ในความสนใจแก่ท่าน, เพื่อระบุความชื่นชอบของท่านและมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาเนื้อหาบทความในอนาคตให้ตรงกับความสนใจของท่าน

8)              เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ สินค้า และบริการ: เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ และปรับปรุงบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ ให้แก่ท่านและลูกค้าทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้าของบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อติดตามผลธุรกรรมการซื้อขายของท่าน (การติดตามการขาย) เพื่อพัฒนาการบริการของเรา เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ, เพื่อจัดทำรายงานรวมแบบไม่ระบุชื่อ และวัดผลการดำเนินงานของสินค้าทางกายภาพ ทรัพย์สินดิจิทัล และแคมเปญการตลาด และเพื่อจัดการ ดำเนินการ และดูแลรักษาระบบการชำระเงินของเรา ทั้งนี้ อาจมีการฟังการสนทนา และ/หรือ บันทึกสายการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเรากับท่านเพื่อฝึกอบรมพนักงานของเราและพัฒนาการให้บริการของเรา

9)                    เพื่อรู้จักท่านให้มากขึ้น: เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านใช้ และสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจรับให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการแจกแจงคุณลักษณะจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เช่น พิจารณาจากประเภทของสินค้าและบริการที่ท่านได้รับจากเรา ความพึงพอใจของท่านที่จะได้รับการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

10)            เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา: เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม สังเกตุ และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย, เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้ประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาแผนผังและเนื้อหาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา

11)            เพื่อจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา การจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินการและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, เพื่อการจัดการธุรกิจภายในตามข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการภายใน และเพื่ออัพเดทฐานข้อมูลของเรา

12)            เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และการกำกับดูแล: เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว ซึ่งหมายรวมถึง การออกใบกำกับภาษีหรือแบบแสดงรายการภาษี, เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การเงิน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, เพื่อบันทึกและดูแลการติดต่อสื่อสาร เพื่อการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจให้บริการทางการเงิน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนเพื่อการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

13)            เพื่อปกป้องประโยชน์ของเรา: เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา, เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์ของเราเมื่อมีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เช่น เพี่อสืบหา ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการฉ้อฉล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ๆ, เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียต่อสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา, เพื่อประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข, เพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราต่อบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสืบหาและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในอาคารสถานที่ของเรา, เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ, เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญาและเพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในธุรกิจของเรา

14)            เพื่อสืบหา ยับยั้ง และป้องกันการฉ้อฉล/การกระทำผิดกฎหมาย: เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การเงิน ประกันภัย และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) หรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และเพื่อป้องกันการฉ้อฉลตลอดจนธุรกรรมที่ต้องสงสัย) ซึ่งหมายรวมถึง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษหรือคว่ำบาตร (Sanction List) การตรวจสอบและบันทึกภายใน การบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบและมาตรการควบคุมทางธุรกิจอื่น ๆ

15)            เพื่อโอนในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ: เมื่อมีการขาย โอน ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกัน เราอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว

16)                  ความเสี่ยง: เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบเครดิตและสอบทานสถานะทางการเงินของลูกค้า

17)                  ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านกับเราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ (หรืออาจต้องยุติการให้) สินค้าและบริการของเราแก่ท่าน

3.                     บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้เพื่อการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ อนึ่ง บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีภูมิลำเนาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้ถูกดำเนินการอย่างไร

3.1                  กลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem)

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

·                     กลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem)” หมายความถึง กลุ่มบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในลิ้งค์นี้

·              แรบบิทไฟแนนซ์หมายถึง บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด, บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem)

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน และมีการให้บริการลูกค้าและใช้งานระบบบางส่วนร่วมกัน ซึ่งหมายรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ทำให้เราอาจจำเป็นต้องโอนหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ให้กับบริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของบริษัทเหล่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

3.2                  ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างรายอื่นเพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเราในการนำส่งสินค้าและบริการให้แก่ท่าน ดังนั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บุคคลดังนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโกดังสินค้าและโลจิสติกส์ (3) ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ (4) ผู้ให้บริการตรวจสอบ แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล (5) ตัวแทนหรือเอเจนซี่การตลาด การโฆษณา และการสื่อสาร (6) หน่วยงานวิจัย (7) หน่วยงานสำรวจ (8) ผู้จัดแคมเปญโฆษณาและงานอีเว้นท์ (9) ผู้ให้บริการการขายทางโทรศัพท์ (10) ผู้ให้บริการ Call Center (11) ผู้ให้บริการการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การพิสูจน์ตัวตน (12) ผู้รับดูแลงานด้านการบริหารจัดการ (13) ผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (14) ผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตที่ได้รับอนุญาต เพื่อตรวจสอบข้อมูลเครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยบางประเภท (15) ผู้ให้บริการที่ปรึกษา และ/หรือ (16) ผู้ให้บริการระบบขนส่ง

ภายในช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน อย่างไรก็ดี เราจะให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเท่านั้น โดยเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ทั้งนี้ เราจะทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านอย่างปลอดภัย

3.3                  คู่ค้าทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านการธนาคารและการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจโปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน ผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลงทุน คู่ค้าในโปรแกรมร่วมลงทะเบียน คู่ค้าที่ใช้แบรนด์ร่วม เช่น ธนาคาร คู่ค้าที่เราแนะนำซึ่งอาจร่วมกับเราในการเสนอสินค้าหรือบริการ คู่ค้าที่มีสมาชิกร่วม เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอาหารและค้าปลีก และผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ คู่ค้าที่ค้าส่งข้อมูล ผู้จำหน่ายข้อมูล และคู่ค้าทางธุรกิจเช่น บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation คู่ค้าทางธุรกิจที่เราให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation หน่วยงานวิจัย คู่ค้าที่สำรวจตลาดรวมถึงลูกค้าของคู่ค้านั้น ตัวแทนหรือเอเจนซี่สื่อโฆษณา เพื่อทำการวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค ผู้รายงานเพื่อโฆษณาแคมเปญการตลาดของเรา ผู้ประกอบอาชีพทางการเงินอิสระ ซึ่งให้ใบเสนอราคาสำหรับสินค้าหรือบริการทางการเงิน และ/หรือ การประกันภัยตามที่ท่านร้องขอ และดำเนินกระบวนการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยต่อซึ่งช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจของเราและลดความเสี่ยงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รับทำโดยกระจายความเสี่ยงไปยังสถาบันอื่น ๆ องค์กรสอบสวนข้อเรียกร้องเพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง และนายหน้า และ/หรือ ตัวแทนประกันภัยในราชอาณาจักรไทย โดยที่คู่ค้าทางธุรกิจผู้รับข้อมูลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้  

3.4                  เว็บไซต์เครือข่ายสังคม

เราอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ระบบการลงชื่อเข้าใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ถือว่าท่านได้ให้อำนาจโดยชัดแจ้งแก่เราในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสาธารณะในบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน (เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล อินสตาแกรม) รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ระบบลงชื่อเข้าใช้งานจากเครือข่ายสังคมดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจมีการสื่อสารอีเมลของท่านไปยังเครือข่ายสังคม เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคมนั้นอยู่แล้วหรือไม่ และเพื่อแสดงโฆษณาบนบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านเมื่อเหมาะสม

เราอาจมีความร่วมมือกับบุคคลที่สามที่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นของบุคคลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น บางบริษัทอนุญาตให้ท่านใช้หมายเลขโปรแกรมสะสมแต้ม หรือชื่อเข้าใช้บริการออนไลน์ของท่านเพื่อรับหรือลงทะเบียนเพื่อรับบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านยังได้ยินยอมให้ท่านเชื่อมต่อบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านเข้ากับบัญชีบริการออนไลน์ของท่านหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีบริการออนไลน์ของท่านจากบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเข้ารับบริการเหล่านั้น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านต่อบุคคลที่สามดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านในลักษณะเช่นนี้ โปรดอย่าให้หมายเลขหรือชื่อบัญชีโปรแกรมสะสมแต้มหรือรางวัลแก่บุคคลที่สาม อย่าใช้บัญชีบริการออนไลน์เพื่อลงทะเบียนรับโปรโมชั่นของบุคคลที่สาม และอย่าเชื่อมต่อบัญชีบริการออนไลน์ของท่านกับบัญชีบริการของบุคคลที่สาม ข้อมูลที่มีการแบ่งปันกันในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม และไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

3.5                  บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อกำหนด ซึ่งหมายความรวมถึงต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่เราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อกำหนด หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อสืบหา ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง ความมั่นคง หรือความปลอดภัย (เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมสรรพากร)

3.6                  ที่ปรึกษาวิชาชีพ

หมายรวมถึงนักกฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจและต่อสู้หรือหยิบยกข้อเรียกร้องทางกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใด

3.7                  บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมทุน การโอน หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกันที่มีการโอนหรือการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดข้างต้น ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

4.                     การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ระหว่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังบุคคลที่สามหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกัน เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้โอนไปอย่างปลอดภัย ฝ่ายผู้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาศัยข้อยกเว้นตามกฎหมายที่อนุญาตให้ส่งหรือโอนข้อมูลได้

5.                     เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูล และเพือปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมายและข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด

6.                     คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชั่นหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด

7.                     สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมาย ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

1)              การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลฯ เกี่ยวกับท่านที่เราดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตัวท่านเอง เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านขอแก่ท่าน

2)              การแก้ไขให้ถูกต้อง: หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราดำเนินการอยู่ ซึ่งไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านอาจมีสิทธิแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง

3)                    การขอรับข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เรามีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ เฉพาะ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา และ (ข) เราได้ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวนั้นบนฐานความยินยอมจากท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน

4)                    การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการดำเนินการบางอย่างกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เช่น ปฏิเสธการตลาดแบบตรง

5)              การจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการดำเนินการของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านหากท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง การดำเนินการของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งอีกต่อไป

6)                    การถอนความยินยอม: ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับเราเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

7)              การลบ: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านที่เราดำเนินการอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการเช่นนั้นหากเราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการใช้สิทธิทางกฎหมายของเรา

8)              การยื่นคำร้อง: ท่านอาจมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการดำเนินการของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้

8.                     รายละเอียดการติดต่อของเรา

หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน หรือหากท่านมีข้อสอบถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

·         เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด

·  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

·         อีเมล: dpo.rr@rabbit.co.th หรือ  หมายเลขโทรศัพท์ +66 2343 6493

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการบริการและรับทราบ นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเรา